dyp

बीयरिंग एकाइहरू र हौसिings्ग यूसीएफसी श्रृंखला

छोटो वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

१. तकिया ब्लक असर इकाइहरू एक वाई-बेयरि ((सम्मिलित असर, जुन एकल प row्क्ति गहिरो खाल्डो बियरिंग हुन्छ जुन बाहिरको गोलाकार गोलाकार) र एक बर्ष ब्लक हाउजि ((जसको अनुरूप गोलाकार तर अवतल बोर हुन्छ) को संयोजन हो।

२. यो असर इकाइहरू मानकका रूपमा बिभिन्न डिजाइनमा उपलब्ध छन्। आवासको लागि मुख्य तीन प्रकारका सामग्रीहरू: समग्र सामग्री, खरानी कास्ट फलाम, पाना इस्पात:

The. प्लम्बर ब्लाक इकाइहरू बेर्सि inner भित्री रिंग मार्फत शाफ्टमा सुरक्षित गरिन्छन्: (१)। ग्रब शिकंजा (UCP / UCLP श्रृंखला); (२) ग्रन स्क्रू (एनएपी / एनएएलपी श्रृंखला) को साथ विलक्षण लकिंग कॉलर; ()) एडेप्टर स्लीभ (युकेपी / यूकेएलपी श्रृंखला)

असर
होईन।

आयाम मिमी इन्च

बोल्ट
आकार

तौल

मिमी

(के। जि)

d

a

p

e

s

j

k

g

f

z

B

एन

इन्च

 

UCFC201

12

100

78

.1 55.१

10

12

5

7

२०..5

62

२.3.।

31

१२.7

M10

०.7373

UCFC201-8

१/२

3-15 / 16

-5--5 / १

२-११ /। 64

१//32२

१//32२

१//64।

/ / 32२

१//१

२.440०

१-१ /

१.२०55

०.०

//8

०.7373

UCFC202

15

100

78

.1 55.१

10

12

5

7

२०..5

62

२.3.।

31

१२.7

M10

०.72२

UCFC202-9

/ / १16

3-15 / 16

-5--5 / १

२-११ /। 64

१//32२

१//32२

१//64।

/ / 32२

१//१

२.440०

१-१ /

१.२०55

०.०

//8

०.72२

UCFC202-10

//8

०.72२

UCFC203

17

100

78

.1 55.१

10

12

5

7

२०..5

62

२.3.।

31

१२.7

M10

०.71१

UCFC203-11

११/१

3-15 / 16

-5--5 / १

२-११ /। 64

१//32२

१//32२

१//64।

/ / 32२

१//१

२.440०

१-१ /

१.२०55

०.०

//8

०.

UCFC204

20

100

78

.1 55.१

10

12

5

7

२०..5

62

२.3.।

31

१२.7

M10

०..6

UCFC204-12

//4

3-15 / 16

-5--5 / १

२-११ /। 64

१//32२

१//32२

१//64।

/ / 32२

१//१

२.440०

१-१ /

१.२०55

०.०

//8

०..6

UCFC205

25

115

90

.6 63.

10

12

6

7

21

70

२ .8।

.1 34.१

१.3.।

M10

1

UCFC205-13

१//१

-17-१-17 / .२

-3--35 /। 64

२-१ / २

१//32२

१//32२

१//64

/ / 32२

/ 53/64

२.755959

१-११ /। 64

१.34342525

०.6363

//8

१.०4

UCFC205-14

//8

१.०3

UCFC205-15

१//१

१.०१

UCFC205-16

1

1

UCFC206

30

125

100

.7०.

10

12

8

8

23

80

.2२.२

.1 38.१

१.9.।

M10

१.3

UCFC206-17

१-१ / १

-5--59 /। 64

3-15 / 16

२-२5 / .२

१//32२

१//32२

//१

//१

२ / / .२

14.१9 6

१-१-17 /। 64

१.

०..6२

//8

१.31१

UCFC206-18

१-१ /

१.32२

UCFC206-19

१- 1-3 / १

१.3

UCFC206-20

१-१ /।

१.२

UCFC207

35

135

110

.8 77.

11

14

8

9

26

90

.4 36.

.9२.

१.5.

M12

१.8१

UCFC207-20

१-१ /।

२--5 / १

-2-२१ /। 64

-1-१ / १

//१

/ 35/64

//१

२//64।

१-१ / .२

4.4433

१-7 / १

१.689

०..6 89

//१

१.8787

UCFC207-21

१--5 / १

१.8484

UCFC207-22

१- 1-3 /।

१.8१

UCFC207-23

१-7 / १

१.7878

UCFC208

40

145

120

.8 84.

11

14

10

9

26

100

.2१.२

.2 .2 .२

19

M12

२.१।

UCFC208-24

१-१ / २

45-4545 /। 64

-2-२3 / .२

-11-११ / .२

//१

/ 35/64

२//64

२//64।

१-१ / .२

9.9।

१--5 /।

१.9।

०.74748

//१

२.१18

UCFC208-25

१- / / १

२.१

UCFC209

45

160

132

.3 .3।

10

16

12

14

26

105

.2०.२

.2 .2 .२

19

M14

२.68

UCFC209-26

१--5 /।

-19-१-19 /। 64

––१ / /। 64

3- 3-43 /। 64

२//64

//8

१//32२

/ 35/64

१-१ / .२

13.१3939

१- 1-37 /। 64

१.9।

०.74748

१/२

२.78

UCFC209-27

१-११ / १

२.74

UCFC209-28

१- 1-3 /।

२.7

UCFC210

50

165

138

.6 .6।

10

16

12

14

28

110

.6२.

.6१.।

19

M14

२.9

UCFC210-29

१-१-13 / १

-1-१ / २

7-7 / १

-2-२7 / .२

२//64

//8

१//32२

/ 35/64

१-7 /। 64

3.330०7

१-११ / १

०.०3१।

०.74748

१/२

2.०२

UCFC210-30

१-7 /।

२.9

UCFC210-31

१-१-15 / १।

२.9

UCFC210-32

2

२.8888

UCFC211

55

185

150

१०6.१

13

19

12

15

31

125

.4 46.।

.6 55.

२२.२

M16

1.०१

UCFC211-32

2

-1-१ / २

-2-२9 / .२

-3--3 / १

/ 33/64।

//4

१//32२

19/32

१-7 / .२

9.9 २१3

१--53 /। 64

२.१9

०.874

//8

16.१16

UCFC211-33

२-१ / १

1.१

UCFC211-34

२-१-१ /।

5.०5

UCFC211-35

२- 2-3 / १

99.99

UCFC212

60

195

160

११3.१

17

19

12

15

36

135

.7 56.

65.1

२.4.।

M16

9.9

UCFC212-36

२-१-१ /।

-11-११ / १

-19-१-19 /। 64

-2-२9 /। 64

/ 43/64

//4

१//32२

19/32

१-२7 /। 64

.3..3१

२-१-15 /। 64

२.6363

1

//8

.0.०7

UCFC212-37

२--5 / १

99.99

UCFC212-38

२- 2-3 /।

9.9२

UCFC212-39

२-7 / १

85.8585

UCFC213

65

205

170

१२०.२

16

19

14

15

36

145

.7 55.

65.1

२.4.।

M16

.6. .5

UCFC213-40

२-१ / २

-5--5 /। 64

-11-११ / १

-4--47 /। 64

//8

//4

/ 35/64

19/32

१-२7 /। 64

.5..5१88

१- 1-3 / १

२.6363

1

//8

74.7474

UCFC213-41

२-9 / १

.6. .5

UCFC214

70

215

177

१२.1.१

17

19

14

18

40

150

.4१.।

.6 74.

.2०.२

M16

95.95

UCFC214-42

२--5 /।

8-15 / 32

-3--3१ / .२

-5--59 /। 64

/ 43/64

//4

/ 35/64

19/32

१- 1-37 /। 64

90.90 55

१-१-13 / .२

२.9।

१.१9

//8

.1.१6

UCFC214-43

२-११ / १

.0.०6

UCFC214-44

२- 2-3 /।

9.9

UCFC215

75

220

184

१.1०.१

18

19

16

18

40

160

.5२.

.8 77.

.3 33.

M16

.5. .6

UCFC215-45

२-१-13 / १।

-2-२१ / .२

7-1 / 4

-1-१ /।

२//32२

//4

//8

19/32

१- 1-37 /। 64

.2.२992२

२-१-15 / .२

63.6363

१.3११

//8

8.8१

UCFC215-46

२-7 /।

7.7

UCFC215-47

२-१-15 / १।

.5.।

UCFC215-48

3

.4. .7

UCFC216

80

240

200

१1१.।

18

23

16

18

42

170

67.3

.6२.।

.3 33.

M20

.1 .१5

UCFC216-49

-1-१ / १

-2 -२ / /। 64

--7 /।

5--9 / १

२//32२

२ / / .२

//8

19/32

१-२१ / .२

.6..6 29 २

२-२१ / .२

25.२2२

१.3११

//4

.2 .२8

UCFC216-50

-1-१ /।

.2 .२

UCFC216-51

-3--3 / १

.0 .०7

UCFC217

85

250

208

१77.१

18

23

18

20

45

180

.6 .6।

.7 85.

.1 34.१

M20

१०.8१

UCFC217-52

-1-१ / १

-2 -२7 / .२

-3--3 / १

-5--5१ /। 64

२//32२

२ / / .२

२//32२

२//32२

१-२5 / .२

.0.०866।

२- 2-3 /।

3.374

१.34343

//4

११.०3

UCFC217-53

-5--5 / १

१०.89

UCFC217-55

--7 / १

१०..6

UCFC218

90

265

220

१55.।

22

23

18

20

50

190

.3 78.

96

.7 .7।

M20

१२..9

UCFC218-56

-1-१ / २

१०-7 / १

-2-२१ / .२

-1-१ /।

/ 55/64

२ / / .२

२//32२

२//32२

१- 1-3१ / .२

.4..48033

-3--3 / .२

77.779595

१. .63

//4

१.0.०7


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्