dyp

टेपर रोलर असर ईन्च श्रृंखला

छोटो वर्णन:


उत्पाद विवरण

उत्पाद ट्यागहरू

sd

टेपर्ड रोलर बीयरिंगहरू सामान्यतया विभाजित डिजाइनका हुन्छन् र टेपर्ड शंकु र कप रेसवे हुन्छन् जस बीच टेपर्ड रोलर व्यवस्थित हुन्छ, तिनीहरूको डिजाइन टेपर्ड रोलर बीयरिंगलाई विशेष गरी संयुक्त (रेडियल र अक्षीय) लोड बोक्नका लागि उपयुक्त बनाउँदछ।

टेपर्ड रोलर बीयरिसँग एकल, डबल र चार-पows्क्तिहरू छन्। हामी दुबै मेट्रिक र ईन्च साइज टेपर्ड रोलर बेयरि manufactureहरू निर्माण गर्दछौं।

असर
होईन

आयाम मिमी

 

लोड रेटिंग
(KN
अधिकतम गति

तौल
(के। जि)

गतिशील

स्थिर

ग्रीस तेल
d D T B C rmin r1 मिनेट सीआर Cor r / मिनेट r / मिनेट
9 55 / / 2 55२ ए

.5 63.

१२3.25२

.1 38.१

.6 36..678

.1०.१62२

..

3.3

161

221

3000

4000

१.9। ०

39585/20

.5 63.

११२.12१२

.1०.१62२

.1०.१62२

२.8..8१२

..

3.3

142

202

3200

4300

१.२88

395S / 394A

.6 66.7575।

110

22

२१.99 6

१.8..8२

6.6

१.२

.4 86.।

116

3400

4500

०.8२०

२१२० / / ११

.6 66.7575।

१२२.२38

.1 38.१

.3 38..354

२ .7 ..7१

6.6

१.6

191

249

3200

4300

१.840०

3984/20

.6 66.7575।

११२.12१२

.1०.१62२

.0०.०48

२.8..8१२

..

2.२

120

173

3200

4300

१.१33

39590/20

.6 66.7575।

११२.12१२

.1०.१62२

.1०.१62२

२.8..8१२

6.6

2.२

147

207

3300

4500

१.१77

399A / 394A

.2 68.२63

110

22

२१.99 6

१.8..8२

२.4

१.२

.4 86.।

116

3400

4500

०.7575२

2 48२/472२

।। .85

120

२। .79

29.007

२.2.२37

6.6

2

118

161

3200

4200

१.२78

6 566/563

।। .85

127

.5 36.12१२

.1 36.१7

२.5..575

6.6

2.२

156

226

3000

4000

१.8888

4 484/472२

70

120

२। .79

29.007

२.2.२37

2

2

123

169

3000

4000

१.२78

7 567 ए / 3 563

.4१.3838

127

.5 36.12१२

.1 36.१7

२.5..575

6.6

2.२

156

226

3000

4000

१.840०

29685/20

.0 73.०२

११२.12१२

२.4.।

२.4.।

19.05

6.6

2.२

97

155

3200

4300

०.872२

7 567/563

.0 73.०२

127

.5 36.12१२

.1 36.१7

२.5..575

..

3.3

166

234

2800

3800

१.7888

757575/572२

.2 76.२

१. 139.9999२

.5 36.12१२

.0 36.० 8

२.5..575

6.6

2.२

175

262

2700

3600

२.4१

581/572

.9०..962२

१. 139.9999२

.5 36.12१२

.0 36.० 8

२.5..575

6.6

2.२

175

262

2700

3600

२.२००

4040०/742२

.9०..962२

१.0०.० 8।

.4 44..45

.6 46.27२

.5 36.12१२

.2.२

2.२

264

368

2500

3400

3.3। ०

8080०/572२

.5२..55

१. 139.9999२

.5 36.12१२

.0 36.० 8

२.5..575

6.6

2.२

175

262

2700

3600

२.१9

6363//653

.5२..55

१66.०5

.2१.२75

.2१.२75

.१.75।

6.6

2.२

208

301

2600

3400

२.750०

27690/20

.3 83..345

१२.4..4१२

२.4.।

२.4.।

19.845

6.6

१.6

101

162

2900

3800

१.०२०

8 8 / / 3

.1 84.१38

१66.25२

.1०.१62२

२ .7 ..769

२२.२२

..

3.3

130

192

2600

3400

१.7474

9 74 / / 274२

.0 85.०२

१.0०.०89 89

.4 44..45

46.672

.5 36.12१२

6.6

2.२

264

368

2500

3400

3.330०

84१844545/10 / १०

.9 88.

१2२.।

.6 .6। .88

39.668

.1०.१62२

.4.।

2.२

248

359

2400

3200

२.868।

२१8२88/१०

.9 .9. .74

१66.7575।

40

40

.5२.

.1.१

6.6

206

310

2500

3300

२.44444

38२3838१/584।

।। .838

१88. .3

२.5..575

२.9..9।

२१..433

..

3

140

218

2200

3000

१.660०

19२१ 49 /10 / १०

१०7.95

१66.०5

२१..432२

२१..432२

१.6..67

१.6

१.6

.4 86.।

167

2300

3100

०.9। ०

 

असर
होईन

आयाम मिमी

लोड रेटिंग
(KN)
अधिकतम गति

तौल
(के। जि)

गतिशील

स्थिर

ग्रीस तेल
d D T B C rmin r1 मिनेट सीआर Cor r / मिनेट r / मिनेट
०२747474/२०

२.5..575

.2 68.२62२

२२.२२

२२.२२

१.4..462२

०.

१.6

51

.1१.१

6000

8000

०.40०२

०२872२/२०

२.5..575

.0 73.०२

२२.२२

२२.२२

१.4..462२

०.

2.२

55

.7 ..

5500

7400

०..477

१11१33/२45

२.5..575

62

19.05

२०..638

१.2.२88

०.

१.२

.6 44.

.7०.

6400

8600

०.२8१

44 45/109 /10 / १०

29

.2०.२ 2 २

14.224

१..732२

१०..668

6.6

१.२

२.9.।

.2 37.२

7600

10000

०.११

१11१66/२45

.1०.११२

62

19.05

२०..638

१.2.२88

०.१

१.२

.6 44.

.7०.

6400

8600

०.२60०

64 866464 /10 / १०

.1०.१62२

.2 64.२ 2 २

२१..432२

२१..432२

१.6..67

१.6

१.6

.2 55.२

.7०.

6400

8500

०.4040०

8080०43/10/१०

30.213

.2 68.२62२

२२.२२

२२.२२

१.4..462२

२.4

१.6

.1 56.१

.1१.१

6000

7900

०.40०२

०२757575/२०

.१.75।

.2 68.२62२

२२.२२

२२.२२

१.4..462२

6.6

१.6

51

.1१.१

6000

8000

०.7474

14125A / 14276

.१.75।

.0 .0 .०१२

19.845

19.583

१.8.7575।

..

१.3

.5 44.

55

5500

7500

०.554

70704848/१०

.१.75।

.1 .1 .१31१

१.8.7575।

१.7..764।

११..8११

sp

१.२

.8 35.

.1 43.१

6600

8800

०.82२२

2580/2520

.१.75।

.4 66.21२

२.4.।

२.3..357

२०..638

०.

2.२

.4१.।

.1 85.१

6000

8000

०.40404

2580/2523

.१.75।

।। .85

२.8..8१२

२.3..357

19.05

०.

१.3

69

.5१.

5700

7600

०..4।

14125A / 14276

.१.75।

.0 .0 .०१२

19.845

19.583

१.8.7575।

..

१.3

.5 48.

58

5600

7400

०.554

१12१२3/२45

.१.75।

62

१.1.१61१

19.05

१.2.२88

sp

१.२

.6 44.

.7०.

6400

8600

०.२38

१12१२6/२45

.5१.77

62

19.05

२०..638

१.2.२88

०.

१.२

.6 44.

.7०.

6400

8600

०.२57

88542/10

.१.75।

.0 73.०२

२ .3। .7

२..78783

२.0.०२

१.२

2.२

.3 74.

101

5600

7500

०..6१०

80804848/१०

.3 33..338

.2 68.२62२

२२.२२

२२.२२

१.4..462२

०.

१.6

.1 56.१

.1१.१

6000

7900

०.7575

१13१1१ ए / २66

.3 33..338

.0 .0 .०१२

19.845

19.583

१.8.7575।

०.

१.3

47

56

4800

5700

०.4040०

14136A / 14276

.9 34..9२

.0 .0 .०१२

२.9..9।

26.721

१.8.7575।

०.

१.२

.1 46.१

55

5900

7800

०.6060०

25877/21

.9 34..9२

.0 73.०२

२.8..8१२

२..60०8

19.05

१.6

०.

72

.3 87.

5600

7400

०..475

5 48548/10/१०

.9 34..9२

.088.०88

१.0.०34

१.2.२88

१.9..9।

sp

१.२

48

.5 58.

6000

8000

०.२50०

64 88649 /10 / १०

.9 34..9२

.2२.२33

२.4.।

२.4.।

१ 84 .2२

२.4

२.4

.9 66.

.4 87.

5700

7600

०..486

14 68१9 /10 / १०

.9 34..9

.1 .1 .१31१

१.8.7575।

१.7..764।

११..93838

sp

१.२

.7 35.

.5 48.

6400

8500

०.6868

14 68१9 / / ११

.9 34..9

.9 .9। .75

१.8.7575।

१.7..764।

११..93838

sp

१.२

.7 35.

.5 48.

6400

8500

०.7070०

34 783434 A ए / 3 783१० ए

.9 34..988

61.973

१.7.

17

१.6.।

१.

१.

37

48

5900

7900

०.90 ०

88648/10

.7 35..7१

.2२.२33

२.4.।

२.4.।

१ 84 .2२

6.6

२.4

.9 66.

.4 87.

5700

6900

०..480०

44 /104444 /10 / १०

.5 36.12१२

.2 76.२

२ .3। .7

२.5..575

२.0.०5

..

3.3

.5 78.

106

4800

6700

०..6२०

34 343434 /10 / १०

38

63

17

17

१.5.

sp sp

.5 43.

.2 58.२

6000

8000

०.० 8।

१686855 / २१

.1 38.१

.0 .0 .०१२

19.05

19.05

१.0.०83

.5 47.

.5 .5।

२.3

१.3

5300

7100

०.२80०

२ 74 8748/१०

.1 38.१

.088.०88

१.0.०34

१.2.२88

१.9..9।

sp

१.२

.9२.

.5 56.

5800

7800

०.२33

२ 74 974 / १०

.1 38.१

.088.०88

१.0.०34

१.2.२88

१.9..9।

२.3

१.3

.5 43.

57

5500

7700

०.२38

२ 74 974 9 / ११

.1 38.१

.088.०88

19.812

१.2.२88

१..7488

२.4

१.२

.9२.

.5 56.

5800

7800

०.२40०

3490/20

.1 38.१

.3 .3. .75।

२ .3। .7

२ .7 ..771१

२.8..8१२

6.6

2.२

.4 87.

105

5200

6900

०..677

8१8 / 14१।

.1 38.१

। 88.50०१

२.9..988

२ .0 .०83।

२२.२२

6.6

१.6

.2 .2 .२

112

4900

6500

०.84848

2788/2720

.1 38.१

.2 76.२

२.8..8१२

२.6..654

19.05

73

.5 ०.

.5.

3.3

5100

6800

०..4 3

१1१50०/२2२

.1 38.१

.१.99।

19

२०..638

१.2.२37

6.6

१.6

.7 .7।

.3१.

5600

7400

०.3030०

25572/20

.1 38.१

.9२..931१

२.8..8१२

२.4.।

19.05

०.

०.

.2 77.२

100

4800

6300

०..642२

300849/11

.9०..9।

.975..975

१.5.

18

१.5.

sp

१.

46

.5२.

5300

7000

०.२38

13०१49 /10 / १०

.2१.२75

.4 73.3131१

19.558

19.812

१..732२

6.6

०.

.8 ..

73

5200

7000

०.० 4।

13०१49 / / १14

.2१.२75

.4 73.3131१

२१..43

19.812

१..60०4

6.6

०.

.8 ..

73

5200

7000

०.5555

 

असर
होईन

आयाम मिमी

 

लोड रेटिंग
(KN
अधिकतम गति

तौल
(के। जि)

गतिशील

स्थिर

ग्रीस तेल
d D T B C rmin r1 मिनेट सीआर Cor r / मिनेट r / मिनेट
802048/11

.2१.२75

.5२..55

२.5..543

२.6..645

२०.१ 3

6.6

2.२

.7 83.

105

4900

6500

०..630०

१90 90 ० / ००

.2१.२75

.0 73.०२

१.6..667

१.4..462२

१२.7

6.6

१.6

.9 45.

.8 55.

5200

6900

०.२85

१११62२/3००

.2१.२75

.2 76.२

१.00.००।

१.3..384।

१.2.२88

१.

१.

.5२.

.5१.

4900

6500

०.3030०

24780/20

.2१.२75

.2 76.२

२२.२२

२.0.०२

१.4..462२

6.6

०.

.3 66.

.3 83.

5200

6900

०..4२

79 3579 / / २

.8२..862२

.3 87.12१२

.1०.१62२

.8०.8686

२.8..8१२

..

3.3

94

117

4400

5900

०.7। ०

25577/20

.8२..862२

.9२..931१

२.8..8१२

२.4.।

19.05

6.6

०.

.2 77.२

100

4800

6300

०.8080०

7२7/5२२

.4 44..45

101.6

.9 34..9२

.0 36.०68

२.9..988

6.6

2.२

131

159

4000

5300

१.350०

5 535/2 53२ ए

.4 44..45

१११.१२।

.1 38.१

। 36.95

.1०.१62२

6.6

2.२

138

172

3800

5100

१.670०

२5580०/२०

.4 44..45

.9२..931१

२.8..8१२

२.4.।

19.05

..

०.

.5 76.

99

4500

6000

०.6262२

१8888887/31१

.2 45.२3

.9 .9। .85

१ 84 .2२

२०..638

१.0.०8

2

१.3

62

.5 78.

4500

6000

०.40०

603049/11

.2 45.२42२

। 77.7888

१ 84 .2२

१ 84 .2२

१.0.०8

6.6

०.

57.1

.5 73.

4900

6500

०.6363

603049/14

.2 45.२42२

.9 .9। .74

१ 84 .2२

१ 84 .2२

15

6.6

०.

57.1

.5 73.

4900

6500

०.90। ०

603049/12

.2 45.२42२

। 77.7888

२१..43

१ 84 .2२

१.6..667

6.6

०.

57.1

.5 73.

4900

6500

०.8686

१०२ 49 49 / १०

.2 45.२42२

.4 73.3131१

19.558

19.812

१..7488

6.6

०.

.6 55.

.1 78.१

5100

6700

०.30०

25590/23

.6 45.13१

.9२..931१

२.9..988

२.4.।

२२.२२

..

२.3

76

98

4500

6000

०.91 91 ०

२55 / / २०

.6 45.18१

.9२..931१

२.8..8१२

२.4.।

19.05

..

०.

76

98

4500

6000

०.4646

3०3349 /10 / १०

.9 45..987

.9 74.7676

18

18

14

२.4

१.6

.6२.

.6 74.

5000

6600

०.30305

40००49 /10 / १०

.6 47.25२

.9 88.

२.4.।

२.4.।

19.05

6.6

2.२

.1 87.१

112

4400

5900

०..670०

386A / 382A

.6 47.25२

।। .838

21

२१..9

१.9.।

०.

०.

80

101

3900

5200

०..630०

१०49 48 4848 / १०

50

82

२१.50०१

१२.50०१

17

3

०.०

.7१.

.9 .9।

4500

6000

०..432२

१० 49 11 / / ११

.8०.

.5२..55

२१.9

२२.२२

१.5.

6.6

१.२

.2१.२

.3 84.

4500

6000

०..4१

104949/21

.8०.

.9२..931१

२१.9

२२.२२

१.5..5१

..

१.3

.5 .5।

94

4300

5700

०..440०

8 368/2 36२ ए

.8०.

.9 88.

२०..638

२२.२२

१.5..5१

१.6

१.२

.3 74.

.3 87.

4400

5800

०.50507

8 368 ए / 2 36२ ए

.8०.

.9 88.

२०..638

२२.२२

१.5..5१

6.6

१.२

.3 74.

.3 87.

4400

5800

०..4।

9२ / / 29 २

.8०.

101.6

.9 34..9२

.0 36.०68

२.9..988

०.

2.२

131

159

4000

5300

१.२30०

9२ X एक्स / 2२२

.8०.

101.6

.9 34..9२

.0 36.०68

२.9..988

6.6

2.२

131

159

4000

5300

१.२१7

80 3780०/3720२०

.8०.

.2 .2 .२64।

.1०.१62२

.०.30०२

२.8..8१२

6.6

2.२

103

137

4200

5500

०.835

28580/21

.8०.

.0 २.०75।

२..60०8

२.4.।

19.845

6.6

०.

.8 84.

119

4200

5600

०.70०7

8 368 ए / 3 363

.8०.

90

20

२२.२२

20

..

०.

.5 76.

.5 ०.

4100

5500

०.50507

28584/21

.3२..388

.0 २.०75।

२..60०8

२.4.।

19.845

6.6

०.

.8 84.

119

4200

5600

०..682२

9 53 A ए / 2 53२ एक्स

.9 53..975

१०7.95

.5 36.12१२

। 36.95

२.5..575

.6.

2.२

138

172

3800

5100

१.450०

68०6849 /10 / १०

55

90

23

23

१.5.

१.6

०.०

.4१.

115

4200

5500

०.6464

39581/20

57.15

११२.12१२

.1०.१62२

.1०.१62२

२.8..8१२

9.9

2.२

147

207

3300

4500

१.330०

7 387/2 38२ ए

57.15

।। .838

21

२१..946

१.8.7575।

२.4

०.

.4०.

101

3900

5200

०.60०5

387A / 382A

57.15

।। .838

21

२१..946

१.8.7575।

6.6

०.

.4०.

101

3900

5200

०.60०3

7 387 एएएस / 2 38२ ए

57.15

।। .838

21

२१..946

१.8.7575।

.2.२

०.

.4०.

101

3900

5200

०.9999

2 46२ / 3 453 एक्स

57.15

१०4.75।

.1०.१62२

२ .3। .१

२..60०5

२.4

2.२

109

144

3700

4900

1.057

२9 85 / / २०

.3०.25२

101.6

२.4.।

२.4.।

19.845

6.6

2.२

.4 १.।

137

3700

4900

०.80०२

२9 85 / / २०

.3०.25२

100

२.4.।

२.4.।

19.845

..

3.3

91

135

3400

4800

०.80०२

395 / 394A

.5 63.

110

22

२१.99 6

१.8..8२

6.6

१.२

.4 86.।

116

3400

4500

१.०60०


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्

    ग्राहक भ्रमण समाचार